Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

Dokumenty konieczne

do zgodnego z prawem Kościoła Katolickiego

udzielenia sakramentów i sakramentaliów.

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.

Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie. [KKK 1213]

 

Na co najmniej 2 tygodnie przed planowaną datą sakramentu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:

- Akt urodzenia dziecka

- Świadectwo ślubu rodziców (kościelnego lub cywilnego, adres, zawód)

- Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych z ich parafii (imię i nazwisko, adres, wiek, zawód)

- Zgoda własnego proboszcza na udzielenie chrztu w parafii NMP Świętogórskiej (jeśli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii)

- Oświadczenie rodziców o wychowaniu dziecka w wierze katolickiej (jeśli nie mają ślubu kościelnego)
 

Datę, godzinę Chrztu Świętego oraz formę (czy ma odbyć się tylko obrzęd czy Masza Święta) ustala się z ks. Proboszczem w godzinach działania biura parafialnego.

Brak wymaganych dokumentów na TYDZIEŃ przed chrztem skutkuje wykreśleniem uroczystości z kalendarza.

 

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. [KKK 1601]

 

3 miesiące przed ślubem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:

- Świadectwo chrztu z adnotacją o stanie wolnym i bierzmowaniu

- Świadectwo odbycia katechez przedmałżeńskich lub rekolekcji dla narzeczonych

- Zaświadczenie z Poradni rodzinnej

- Świadectwo ukończenia katechezy w szkole ponadgimnazjalnej

- Zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC (3 egz.) lub Akt małżeństwa zawartego w USC

- Licencja do zawarcia małżeństwa w parafii NMP Świętogórskiej (jeśli narzeczeni są z innej parafii)

- Dane świadków (imię i nazwisko, wiek, adres, zawód)


Datę oraz godzinę zawarcia Sakramentu Małżeństwa ustala się na Furcie klasztornej w godzinach jej działania w ciągu całego tygodnia (dla pewności warto zrobić to kilka miesięcy przed planowaną datą).

Brak wszystkich dokumentów 3 tygodnie przed ślubem skutkuje wykreśleniem uroczystości z kalendarza.

 

 

Pogrzeb:

- Akt zgonu

- U administratora cmentarza, którym jest Ks. Proboszcz parafii św. Małgorzaty w Gostyniu należy potwierdzić termin pogrzebu (dzień i godzinę)

- Jeśli zmarły/a jest z innej parafii, należy przynieść od księdza proboszcza pisemną zgodę na pogrzeb chrześcijański