Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

Gostyń, 15 września 2016 r.
 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy że zostało rozstrzygnięte postepowanie na rekonstrukcję i renowację organów Kościoła Ojców Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu. Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego. W trakcie postępowania komisja wybrała najkorzystniejszą ofertę firmy Organmistrzostwo Marek Cepka Popowo 6, 64-510 Wronki.

Szczegółowe informacje w załączonym protokole Komisji z dnia 12 września 2016 roku w załączeniu.
Ks. Marek Dudek COr
Suprerior

 

Protokół wyboru wykonawcy

 


 

Gostyń, 25 sierpnia 2016 r.
 

Szanowni Państwo.

 

W związku z realizacją projektu pn. "Przywrócenie i popularyzacja XVII-w. muzycznej tradycji filipińskiej na Św. Górze poprzez digitalizację świętogórskiego archiwum muzycznego, rekonstrukcję organów, renowację ołtarzy, przebudowę i remont amfiteatru wraz z zagospodarowaniem otoczenia", realizowanego w ramach Poddziałania 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o składanie ofert na rekonstrukcję i renowację organów Kościoła Ojców Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu.

 

Zamówienie obejmuje wykonanie prac w zakresie rekonstrukcji i renowacji, w tym projekt, dostawa, montaż, intonacja oraz strojenie organów piszczałkowych w Bazylice pw. Najświętszej Maryji Panny Świętogórskiej na Świętej Górze w Gostyniu.

 

Organy powinny posiadać 25 głosów rozłożonych między 2 manuały i pedał.

 

Organy spełniać mają wymogi instrumentu liturgicznego i koncertowego. Ze względu na historyczny charakter świątyni, jego tradycję muzyczną i prowadzoną od wielu lat działalność artystyczną, nawiązującą do tej tradycji, założenia estetyki brzmieniowej powinny nawiązywać do organów barokowo-klasycystycznych. Przeznaczone będą zarówno do gry liturgicznej jak i do realizacji partii organowych w muzyce wokalno-instrumentalnej, wokalnej i instrumentalnej o charakterze koncertującym, a także do solowej gry organowej. Projekt organów powinien uwzględniać historyczną architekturę szafy organowej, której forma przywrócona zostanie do pierwotnych założeń sprzed przebudowy dokonanej w latach sześćdziesiątych XX wieku. Elementem projektu jest zatem konserwacja i rewitalizacja zabytkowego prospektu, z częściową rekonstrukcją szafy i konstrukcji nośnej. Ze względu na wielokrotne przebudowy dawnych organów kościoła i brak szczegółowych danych o konstrukcji poprzednich organów, projektowany instrument nie będzie kopią organów historycznych. Nawiązywać jednak będzie do niektórych rozwiązań stosowanych w instrumentach przeszłości.

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.09.2016 r. godz. 9.00

 

UWAGA:
Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe dane dotyczące procedury składania ofert i wyboru wykonawca zostały zawarte na naszej stronie internetowej pod adresem www.filipini.gostyn.pl w zakładce "ZAMÓWIENIA", a także w poniższych zamieszczonych tam dokumentach:

  1. Informacja o zamówieniu publicznym. Zapytanie ofertowe nr 1/08/2016  
  2. Załącznik nr 1: "Kosztorys Ślepy" z przedmiarem na rekonstrukcję i renowację organów Bazyliki Ojców Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu.
  3. Załącznik nr 2: "Pozwolenie nr 10/2016/B na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków" z dnia 16 lutego 2016 roku, wyd. przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie.
  4. Załącznik nr 3: Formularz oferty;
  5. Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych. 

 

Z poważaniem
Ks. Superior Marek Dudek