Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

Gostyń, 25 września 2016 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy że zostało rozstrzygnięte postępowanie na wykonanie przebudowy i remontu amfiteatru w ogrodach klasztornych oraz zagospodarowanie fragmentu działki nr 803 na terenie ogrodu na ogród rekreacyjno-sensoryczny. Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego. W trakcie postępowania komisja wybrała najkorzystniejszą ofertę firmy Konserwacja Zabytków Mariusz Norkowski ul. Ładna 16 87-100 Toruń. Szczegółowe informacje w załączonym protokole Komisji z dnia 14 września 2016 roku w załączeniu.

 

Ks. Marek Dudek COr
Suprerior

 

Protokół wyboru wykonawcy

 Gostyń, 28 sierpnia 2016 r.

 

Szanowni Państwo.

W związku z realizacją projektu pn. "Przywrócenie i popularyzacja XVII-w. muzycznej tradycji filipińskiej na Św. Górze poprzez digitalizację świętogórskiego archiwum muzycznego, rekonstrukcję organów, renowację ołtarzy, przebudowę i remont amfiteatru wraz z zagospodarowaniem otoczenia", realizowanego w ramach Poddziałania 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o składanie ofert na wykonanie przebudowy i remontu amfiteatru w ogrodach klasztornych oraz zagospodarowanie fragmentu działki nr 803 na terenie ogrodu na ogród rekreacyjno-sensoryczny.

 

Zakres rzeczowy inwestycji:

Inwestycja polega na przebudowie i remoncie amfiteatru (ołtarza polowego) oraz zagospodarowaniu fragmentu działki 803 za ołtarzem polowym na terenie ogrody przy Zespole Klasztornym Kongregacji oratorium Św. Filipa Nerii w Gostyniu.

Obecnie teren przeznaczony pod zagospodarowanie na ogród rekreacyjno-sensoryczny to ogród warzywny i kwiatowy z niską roślinnością, porośnięty trawami, bylinami oraz kilkunastoma drzewkami (w tym także owocowymi). Teren wokół ołtarza polowego jest zagospodarowany i uporządkowany.

 

Inwestycja obejmowała będzie remont i częściową przebudowę budynku ołtarza polowego.

 

Zakres planowanych prac budowlanych obejmował będzie:

  1. dach - prace remontowe: zabezpieczenie i ogrodzenie terenu, demontaż pokrycia dachowego - dachówka ceramiczna, demontaż łat drewnianych, wymianę zniszczonych korozją biologiczną drewnianych elementów więźby, oczyszczenie mechaniczne i ręczny doczyszczenie szczotką drucianą stalowych elementów konstrukcji nośnej dachu, ocenę stopnia zużycia technicznego i ewentualną wymianę lub wzmocnienie elementów, malowanie powłokami malarskimi elementów stalowych konstrukcji, montaż więźby dachowej, montaż łat drewnianych, ułożenie dachówki ceramicznej (karpiówka w koronkę), wykonanie opierzenie, rynien i rur spustowych;
  2. posadzki i część murowana ołtarza - remont i przebudowa: skucie istniejących tynków, skucie fragmentów posadzek betonowych, skucie fragmentów posadzek, schodów i murków kolidujących z projektowaną przebudową, wykonanie tynków cem. - wap. na ścianach, wykonanie napraw izolacji przeciwwilgociowych poziomych stropów nad częścią podpiwniczoną, wyrównanie nawierzchni posadzek piaskiem i ułożenie płyt chodnikowych, wykonanie stopnic z płyty chodnikowej na podmurówce z bloczków betonowych, malowanie powierzchni tynkowych farbami silikatowymi, demontaż i odtworzenie napisu okolicznościowego i herbu, przekazanie do muzeum lub montaż w murowanym polu ogrodzenia ceglanego w widocznym miejscu lub montaż we frontowej ścianie schodów ołtarza polowego, obudowa stalowych słupów konstrukcyjnych blachą ze stali nierdzewnej, murowane słupy wsporcze konstrukcji dachu wyszpachlować i pomalować farbą silikatową.

Projekt zakłada również wykonanie chodników wewnętrznych, ścieżek pieszych oraz placyku (nieprzeznaczonych do ruchu pojazdów) z kruszywa kamiennego. Przedsięwzięcie zakłada także wykonanie małej architektury (kamień pod rośliny, ławki - 10 szt., kosze na śmieci - 10 szt., stojak na rowery - 6 stanowisk). Inwestycja polegała będzie również na nasadzeniu drzew, wykonaniu trawnika, rabat obsadzonych krzewami ozdobnymi i kwiatami (powierzchnia objęta projektem wynosi ok. 7270,00 m2).

 

Udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu będzie ogród rekreacyjno-sensoryczny, który zostanie tak zaprojektowany, aby w sposób zintensyfikowany i celowy oddziaływać na zmysły pozawzrokowe w większym stopniu niż zwykle. Ogród zmysłów będzie mógł być wykorzystywany do celów socjalizujących, terapeutycznych i edukacyjnych dla osób niewidomych oraz osób z upośledzeniem zmysłowym i z zaburzeniami psychofizycznymi. Ogród oddziaływał będzie na zmysł smaku, dotyku, zapachu, słuchu, wzroku.

 

Ponadto podłoże w ogrodzenie rekreacyjno-sensorycznym wykonane z kruszywa kamiennego zostanie odpowiednio utwardzone, by nie utrudniać i nie ograniczać dostępności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.09.2016 r. godz. 9.00

 

UWAGA:

Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe dane dotyczące procedury składania ofert i wyboru wykonawca zostały zawarte na naszej stronie internetowej pod adresem www.filipini.gostyn.pl w zakładce "ZAMÓWIENIA", a także w poniższych załączonych dokumentach:

 

  1. Informacja o zamówieniu publicznym. Zapytanie ofertowe nr 2/08/2016;
  2. Załącznik nr 1: "Projekt Budowlany" autor Grzegorz Tatarka, wyd. sierpień 2013
  3. Załącznik nr 2: Decyzja Starosty Gostyńskiego nr 561/2013 z dnia 27.09.2013 roku pozwolenie na budowę
  4. Załącznik nr 3: "Kosztorys ślepy z przedmiarem"
  5. Załącznik nr 4: Formularz oferty
  6. Załącznik nr 5: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

                           

Z poważaniem
Ks. Superior Marek Dudek